MTÜ SRIK Tartu arengukava 2019-2024 

Sissejuhatus

Käesolev arengukava on koostatud SRIK Tartu liikmete ja töötajate ühistöö tulemusena. KÜSKi arenguhüppeprojekti "Elujõuline Tartu SRIK" abil kaasati protsessi välise eksperdina Indrek Maripuu.

SRIK Tartu ehk Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühenduse tegevuse peamine eesmärk on aidata kaasa Eesti arhitektuurse pärandi säilimisele, levitada säästva renoveerimise alast teavet ning tutvustada ja levitada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja -materjale. Ühenduse tegevus on suunatud eelkõige ajalooliste majade omanikele ja elanikele, aga laiemalt ka kõigile restaureerimishuvilistele ning valdkonnaga seotud inimestele, sealhulgas ka kohalike omavalitsuste, ametkondade ja erinevate organisatsioonide kultuuriväärtuslike hoonetega tegelevatele inimestele.

SRIK Tartu tegevus toimub peamiselt 2015. a loodud Restaureerimiskeskuse kaudu. Seal pakutakse erinevaid teenuseid ja koolitusi. Eesmärgiks on sotsiaalse ettevõtluse kaudu viia ellu MTÜ eesmärke. Lisaks restaureerimiskeskusele on MTÜ-l vanamaterjali ladu ja õppeobjekt Aleksandri tn 41 asuva ajaloolise restaureerimist vajava hoone näol.

SRIK Tartu viib aktiivselt ellu erinevaid projekte ja osaleb rahvusvahelises koostöös.


SRIK Tartu visioon

2025. aastaks on SRIK Tartu / Restaureerimiskeskus juhtiv kompetentsikeskus Eestis, mis teeb aktiivset koostööd Eesti arhitektuuripärandi kaitse valdkonnaga seotud organisatsioonide ja haridusasutustega eesmärgiga pakkuda kvaliteetseid koolitusi ja teenuseid arhitektuuripärandi omanikele ja teistele huvilistele.

SRIK Tartu liikmete hulgas on mitmeid valdkonnaga seotud spetsialiste, lisaks tehakse pidevalt koostööd teiste spetsialistidega üle Eesti. Soovime kujundada Restaureerimiskeskusest koha, kuhu saavad pöörduda vanade hoonete omanikud nii teoreetilise kui praktilise abi saamiseks ja nad võivad olla sealjuures kindlad, et saadud nõuanded lähtuvad parimatest praktikatest valdkonnas. SRIK Tartu viib kokku abivajaja ja spetsiifilise küsimuse parima asjatundja Eestis.

SRIK Tartu soovib teha tihedat koostööd Muinsuskaitseametiga, Eesti Vabaõhumuuseumi Maa-arhitektuurikeskusega, Tallinna SRIKi ja teiste sarnaste MTÜdega, kes propageerivad pärandihoidu ja ajalooliste hoonete säästvat renoveerimist.

SRIK Tartu hakkab käesoleva arengukavaperioodi jooksul rakendama koolitusprogrammi, mis põhineb arhitektuuripärandi ehitushoolduse spetsialisti õppekaval. SRIK Tartu on 2018.a sügisest registreeritud koolitusasutusena ja soovime käesoleva perioodi jooksul täielikult käivitada koolitusstrateegia, mis arvestab kõigi meie kliendisegmentide huvidega ja teeb valdkondlikku info kättesaamise süsteemseks ja kvaliteetseks.

SRIK Tartu teenused, mida pakutakse Restaureerimiskeskuse kaudu pakuvad laialdasi võimalusi vana hoone korrastamiseks ning elamisväärseks muutmiseks. Omanikel on võimalus käia Restaureerimiskeskuses ise ehitusdetaile korrastamas või tellida vastav teenus keskuse meistritelt. Lisaks hakatakse pakkuma erinevaid teenuseid, mis on seotud puidust objektide loomisega, et saadud tuluga finantseerida põhikirjaliste eesmärkide elluviimist.SRIK Tartu missioon

SRIK Tartu ja Restaureerimiskeskuse missioon on piirkonna ja kogu Eesti arhitektuuripärandi säilimine autentse ja kasutuskõlblikuna järgnevatele põlvkondadele.

Selleks on vaja levitada pärandi säilitamist toetavat mõtteviisi ja muuta vanade hoonete hooldamine ja korrastamine võimalikult lihtsaks ja kättesaadavaks.

MIssiooni elluviimiseks on SRIK Tartu meeskond hästi toimiv, teeb koostööd paljude partneritega, pakub laias valikus valdkondlikke koolitusi ja teenuseid. SRIK Tartu strateegilise planeerimise ja finantsvõimekuse tõstmisega tegelev juhatus seab oma eesmärgiks tagada ühingus positiivne töökliima, kaasata võimalikult palju ühingu liikmeid ja leida uusi ning panustada ühiskonda jõulise säästva arengu eest seisjana.


SRIK Tartu vajadused (SWOT analüüs)

Sisemised tugevused:

Traditsioon (kauaaegne tegutsemine)

Kompetentsus (mitme valdkonna, sh restaureerimise spetsialistid)

Kogemus

Missioonitunne jm liikmete jagatud väärtused

Toimiv ja laienev restaureerimiskeskus

 

Sisemised nõrkused:

Liikmete vähene panustamine organisatsiooni töösse

Keskuse toimimine sõltub üksikute isikute motivatsioonist tegutseda

Juhtimine ja strateegiline planeerimine põhineb vabatahtlikul tööl

Sõltuvus projektide rahastusest

Vastutuse hajumine liikmete vahel erinevate ülesannete täitmisel

Teenuse kvaliteedi tõstmiseks puudulikud ressursid


Välised võimalused:

Koostöö laiendamine partneritega, sh rahvusvaheline dimensioon

Organisatsiooni nähtavuse suurendamine positsiooni kindlustamiseks

Tegevussuundade korrigeerimine vastavalt turu nõudlusele

Uute teenuste ja koolitusstrateegia väljatöötamine

Suurenev huvi valdkonna vastu

Soodsad seadusandlikud muudatused


Välised ohud:

Tegevustoetuse sõltumine Tartu linnavalitsusest

Tavalised ehitusmaterjalid ja töövõtted on lihtsamini leitavad ja kättesaadavad

Ruumide rentimine muutub kallimaks


SRIK Tartu eesmärgid ja ajaline hinnang

 1. On olemas koolituste pakett - annab tervikliku teadmiste ja oskuste komplekti ajalooliste hoonete hooldamiseks ja remondiks. Oleme tunnustatud koolituskeskus, kuhu koostööpartnerid (muuseumid, kohalikud omavalitsused, muinsuskaitseamet) oma kliente suunavad. Neli aastat.

 1. On olemas lihtsasti leitavad ja hästi toimivad teenused arhitektuuripärandi korrastamiseks (kvaliteetne rest.teenus +  avatud töökoda). Üks aasta. Oleme saavutanud eesmärgi, kui avatud töökoda külastab iga kord vähemalt 4 inimest. Töökohti on praegu 7, keskmiselt on täituvus praegu 2,4 inimest iga kord. Eesmärk on tõsta täituvus 4 inimese peale. Kaks aastat.

 1. Rest.keskuse masinapargi maksimaalne kasutus tulu teenimiseks. Oleme teada-tuntud kiire, kuid kvaliteetse ja paindliku restaureerimisteenuse pakkujad. Meilt saab soetada ka ajaloolistele hoonetele sobivaid arhitektuurseid detaile (profileeritud liistud, akende profiilid, trepipulgad, aialipid). Üks aasta.

 1. Käivitatakse erinevad 2018.a väljatöötatud teenused, mis loovad finantsstabiilsuse ja aitavad levitada uutes sihtrühmades põhikirjalisi eesmärke. Neli aastat.

 1. Osaletakse erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides, mille eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja teiste eeskujul MTÜ ja keskuse arendamine. Üks aasta.

 1. SRIK Tartu liikmete arv kasvab 30-ni. Liikmed panustavad aktiivselt MTÜ tegevusse. Kolm aastat.


SRIK Tartu tegevuskava

 1. Võtta tööle koolitusjuht, kelle ülesandeks kursuste korraldamine, uue õppekavaga tegelemine ja hoolitseda MTÜ koolitusasutusena toimimise eest.

 2. Toodete näidised. Pakutavate toodete mudelite väljatöötamine ja nende pakkumise avalikustamine.

 3. Teenuste disainimine ja kvaliteedi tõstmine.

 4. Töötingimuste parandamine (nii töötajatele kui klientidele).

 5. Ligipääs keskusele - parandada klientide teekonda meieni.

 6. Koostöö taaskasutus-kaubamajaga Aparaaditehases.

 7. Uute liikmete värbamine. Rakendatakse välja töötatud motivatsioonipaketti.

 8. Rahvusvahelise koostöö jätkamine. Osalemine naaberriikide sarnaste organisatsioonide korraldatud projektides ja ise mõne rahvusvahelise, kogemustevahetamise projekti organiseerimine.