Täienduskoolituse õppekorralduse alused

1. Üldsätted 
1.1.Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu Ühendus (edaspidi SRIK Tartu) korraldab täienduskoolitusi    ajaloolise väärtusega hoonestuse säilimise, säästva renoveerimise, traditsiooniliste ehitusvõtete ja -materjalide ning keskkonnasäästliku mõtteviisi valdkonnas.
 1.2. Täienduskoolitusi korraldatakse teoreetiliste ja praktiliste lühikoolitustena, tööalase täiendusõppena,    infopäevadena, õppelaagritena ja töökojapraktikana (avatud töökoda).
 1.3. Korraldatakse ka suurema mahulisi täienduskoolitusi, mis toimuvad sessiooniõppena ning on põhjalikumad ja mitut erinevat valdkonda hõlmavad.
 1.4. Täienduskoolituste korraldamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest ja täienduskoolituse    standardist.
 1.5. Täienduskoolitused toimuvad tavapäraselt restaureerimiskeskuses (Puiestee 13b, Tartu), kus on olemas    sobivad tingimused ja töövahendid nii loengute kui praktika läbiviimiseks.
 1.6. Täienduskoolituste info avaldatakse SRIK Tartu ühenduse veebilehel www.restaureerimiskeskus.ee    alajaotuse koolitused all.
 1.7. Täienduskoolituse maht määratakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund vastab 45 minutile).    Täienduskoolituse mahtu arvestatakse Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunktides (edaspidi EAP). Ühele    EAP-le vastab 26 tundi koolitusel osaleja tööd (sh õpiväljundite hindamine).
2. Täienduskoolituse õppekorralduse alused
 2.1. Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord:
   2.1.1. Täienduskoolitustele saab õppijaks registreeruda SRIK Tartu veebilehe kaudu vabade kohtade       olemasolul.
   2.1.2. Koolituse ajal kohustub õppija oma kohalolu kinnitama allkirjaga (sh vajadusel küsima koolitajalt       registreerimislehte).
   2.1.3. Täienduskoolituse õppekava on täidetud, kui õppija on läbinud õppekavas ette nähtud       täienduskoolitused ja kaitsnud lõputöö. Täienduskoolituse õppekava täitmisel võib arvestada       varasemaid SRIK Tartu viimase aasta täienduskoolitusi. Positiivne tulemus hindamisskaalal on       „arvestatud“ ja negatiivne tulemus „mittearvestatud”. Lõputööd hinnatakse avalikul kaitsmisel.       Lõputöö kaitsmise tulemusi hindab komisjon.
   2.1.4. Täienduskoolitusel õppijale väljastatakse soovi korral tõend või tunnistus. Tunnistus väljastatakse       õppekava täitnud ja kui koolituse käigus hinnatakse õpiväljundite saavutamist. Õppekava osalise       täitmise, lõputöö mittekaitsmise või muude täienduskoolituste läbimise korral väljastatakse       õppijale tõend vaid reaalselt läbitud koolituste kohta ning seda nädala jooksul koolituse       toimumisest. Hiljem on meil õigus tunnistuse väljastamisest keelduda. Tagasiulatuvalt pikema aja       möödumisel väljastatakse ainult kogu täienduskoolituse läbinuile tunnistus.
   2.1.5. Õppija väljaarvamine koolituselt toimub automaatselt paralleelselt koolituse lõppemisega või       koolituse kestel juhul, kui õppija käitub ebaväärikalt (nt restaureerimiskeskuse varaga tahtlikult       hooletult ümber käies, koolituse eest tasumata jättes vms).
 2.2. Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord:    2.2.1. Õppetasu tuleb tasuda enne koolituse algust koolituse infos näidatud tähtajaks. Vajadusel       väljastatakse õppetasu kohta arve.
   2.2.2. Täienduskoolituse puhul saab õppetasu tasuda osadena, kui sõlmitakse koolitusleping. Kui       sõlmitud on koolitusleping õppetasu mitmes osas tasumiseks ning õppija on läbinud juba 50%       täienduskoolitusest, ei saa õppija katkestada täienduskoolitusel osalemist enne kogu õppemaksu       tasumist.
   2.2.3. Täienduskoolituse õppetasu saab (juhul, kui õppekavas on vastav märge) näidata                               tuludeklaratsioonis koolituskuluna (vt Tulumaksusseadus par 26 lg 2 prim 1) ja saada sellest 20%       tagasi.
   2.2.4. Koolitusest loobumise korral tuleb SRIK Tartu ühendust teavitada esimesel võimalusel.       Lühiajalistel koolitustel mitteosalemisest palume teavitada vähemalt kolm päeva enne loengu       toimumist ning 100% piletirahast tagastatakse. Kui teavitate mitteosalemisest vähem kui kolm       päeva enne loengut (k.a toimumispäeval), saame Teile tagastada 50% piletirahast. Etteteatamata       loengust puududes me piletiraha tagastada ei saa.
   2.2.5. Sessioonõppena toimuva täienduskoolituse kohast loobumisest tuleb teada anda vähemalt üks       kuu enne täiendkoolituse esimese sessiooni algust ning tagastame 50% osalustasust. Täies       ulatuses tagastame täiendkoolituse tasu vaid juhul, kui teavitate meid sellest vähemalt kaks
      nädalat peale õppetasu laekumist.
   2.2.6. Koolituse ärajäämisel tasutud õppetasu tagastatakse, jäetakse järgmise koolituse või mõne muu       Restaureerimiskeskuses pakutava teenuse katteks.
   2.2.7. SRIK Tartu ühendusel on õigus vabatahtliku panuse (nt talgutel osalemise jms) eest pakkuda       täienduskoolitustel tasuta osalemisi.
 2.3. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused:
   2.3.1. Täienduskoolituse toimumiseks minimaalselt vajaliku õppijate arvu puudumisel on SRIK Tartu       ühendusel õigus tühistada koolituse toimumine, teavitades koolitusele registreerunud osalejaid       vähemalt 24 t enne koolituse algust.
   2.3.2. Enamasti jagatakse loengumaterjale ja -slaide välja vaid antud koolitusel osalejatele. Valitud       materjale jagame ka avalikult, kuid see jääb SRIK Tartu ühenduse juhatuse otsustada.
   2.3.3. Kui koolitusel või avatud töökojas osaleja on restaureerimiskeskusesse toonud oma eseme, võib       see hoiustamistasuta seal olla, kui omanikul on kehtiv 10 või 30 korra kaart või kui kaardi       kehtivusest/koolitusest on möödas kuni kaks nädalat.
   2.3.4. Kui koolitusel või avatud töökojas osalejal ei ole kehtivat 10 või 30 korra kaarti ning kaardi       kehtivusest/koolitusest on möödas rohkem kui kaks nädalat, hakkame arvestama hoiustamistasu       1 € ööpäev.
   2.3.5. Tagastame eseme omanikule peale hoiustamistasu maksmist.


SRIK Tartu ühenduse juhatus 11.09.2019