• projekt "Elujõuline Tartu SRIK" (september 2017-oktoober 2018)
Rahastaja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Projekti “Elujõuline Tartu SRIK” eesmärk on arendada MTÜst Lõuna-Eestis tegutsev usaldusväärne teenuse pakkuja, koolitaja ja partner.
Projekti tegevused:
  1. SRIK Tartu meeskonna koolitamine, et tagada organisatsiooni ja Restaureerimiskeskuse elujõulisus;
  2. SRIK Tartu / Restaureerimiskeskuse teenuste stabiilsuse ja mitmekesisuse loomine;
  3. SRIK Tartu arendamine koolitusasutuseks.
Projekti abil arendatakse MTÜst majanduslikult elujõuline sotsiaalne ettevõte, mis sõltub oma tegevuses vähem ebastabiilsest projektipõhisest finantseerimisest ja rohkem igapäevasest omatulu teenimisest. Teenuste disain, koolituste kvaliteedi tõstmine ja organisatsiooni meeskonna ning juhtimisvõimekuse arendamine on SRIK Tartu ja Restaureerimiskeskuse elujõulisuse alus.
Toetuse suurus: 11 000,29 eurot
Project „Development of the adult educational methods that are essential for the 
preservation of the
cultural heritage“

Workshop in Tartu 21-25 on August 2017
Participants: 18 in workshops (8 from Estonia, 10 from other ountries)

Log workshop – overview of the different stages (like making joints, grooving logs and installation of linen felt) in restoration of the wooden wall in an old house. It was confirmed in practice during the workshop, that most of the techniques in log works are similar in all participating countries, except the corner joints.


Door restoration workshop – restoration of an old (about 150 years old) wooden door. This work started from the very beginning – observation, compilation of the restoration plan, cleaning of the
surface etc and reached out to finalising all woodwork. Participants from all countries acknowledged same principles in this process in general, except the discussion whether the old layers of linen paint should be removed from the door before repainting it or not.

Restoration seminar - experiences from Baltic Sea countries (20
participants), 23.08.2017


Seminar "Measures for Thermal Loss Prevention in Historical Buildings"
Rumšiškes, Lithuania 18-20 of April 2018

As a result of cooperation of building conservation specialists from Sweden, Finland, Estonia, Latvia and Lithuania a practical guide about measures for heat loss prevention in historical buildings was put together, using the experience of the Baltic and Scandinavian states. Document can be downloaded here: 
//media.voog.com/0000/0038/1531/files/PRACTICAL_GUIDE-compressed.pdf
Summary of the whole Nordplus project results can be read here:
//media.voog.com/0000/0038/1531/files/common_results_nordplus.pdf


Teemaleht Vana Maja

2013. a kevadel andsime välja Postimehe vahel ilmunud erilehe Vana Maja.
Inspiratsiooni ja kasulikke teadmisi vanade majade korrastamiseks. Leht ilmus 12. aprillil 2013 Postimehe vahelehena. Välja andis MTÜ SRIK Tartu ühendus, toetasid Kultuurkapital, Muinsuskaitseamet, Tartu linn, Kultuuripärandiaasta 2013 (www.parandiaasta.ee), Rahvakultuuri Keskus, Hasartmängumaksu Nõukogu. Kujundas Tuumik Stuudio (www.tuumik.ee)
Lehte saab lugeda ja allalaadida siit: 
https://issuu.com/reesi/docs/vanamaja

2014. andsime välja Vana Maja teise numbri. 
2014. a kevade Vana Maja lehes on lood Kalamajas taastatud kortermajast, Supilinna ujuvpalkidele rajatud kahepereelamust, 177 aastat järjest ahjupotte valmistanud tehasest Tartus, Paide SRIKi tegevustest ja muust teemakohasest. Leht ilmus 9. aprilli Postimehe vahel. Toetasid Kultuuriministeerium, Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital, Muinsuskaitseamet, Tartu linn ja Hasartmängumaksunõukogu. Pildid Lauri Kulpsoolt ja lehe kauni väljanägemise eest vastutab taas Tuumik Stuudio (www.tuumik.ee). Head lugemist! 
https://issuu.com/reesi/docs/vanamaja_2014

2016. a andsime välja Vana Maja kolmanda numbri.
Vana Maja kolmandas numbris tuleb jutuks noore pere kodu loomisest juugendlikus puitpitsmajas, rehemaja korrastamisest suvekoduks, kolmanda põlve plekimeistritest, värvide kasutamisest vanasti, energiatõhususest miljööaladel ja paljust muustki, mis vanade majade huviliste meeli võiks köita. Soovime inspireerivat lugemist! Lehte annab välja MTÜ Säästva Renoveerimise Infokeskuse Tartu ühendus, toimetaja Reesi Sild. Vana Maja ilmumist toetasid Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet, Kultuurkapital ja Hasartmängumaksu Nõukogu. Kujundas Tuumik Stuudio, fotograaf oli Lauri Kulpsoo ja keeletoimetajad Päevakera OÜst. Leht ilmus 5. aprilli Postimehe vahel.
Lehte saab lugeda ja allalaadida siit:
https://issuu.com/reesi/docs/vana_maja_2016


Restaureerimiskeskuse loomine

  • 2014. sai SRIK Tartu ühendus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoorust projektile "Restaureerimiskeskuse loomine" toetust 2987.50 eurot.
Projekti eesmärk oli koostada äriplaan, et kaaluda restaureerimiskeskuse loomise vajadusi ja võimalusi ning jõuda jätkusuutliku ja isemajandava ärimudelini. Keskuse eesmärk oleks läbi pakutavate teenuste parandada elukeskkonda ja ehitusliku kultuuripärandi säilimist. 
Projekt kestis 2014. aasta jaanuarist aprillini.

Projekti tegevused ja tulemused:

Veebruaris ja märtsis toimus uuring potentsiaalsete restaureerimiskeskuse klientide seas Tartu piirkonnas. Eesmärk oli selgitada välja sihtgrupi ootused restaureerimiskeskusesse planeeritavate teenuse suhtes. Elektroonilisele ankeetküsimustikule vastas 250 inimest, tulemustest valmis kokkuvõte. Veebruaris ja märtsis saadeti e-kirja teel ankeetküsimustik ka sarnastele organisatsioonidele välismaal, et uurida nende praktikaid ja võimalikke koostöösoove. Küsimustikule vastas 2 organisatsiooni, tulemustest valmis kokkuvõte.

Märtsis toimus kaasamisseminar sihtgruppide esindajatele, et arutada keskuse rajamise plaani äriplaani kavandi põhjal. Seminaril osales 11 inimest. Märtsi ja aprilli jooksul konsulteeriti puitdetailide restauraatori, turunduseksperdi ja finantseksperdiga. Kohtumiste käigus saadi tagasisidet äriplaani kitsaskohtadele ja analüüsiti erinevaid valikuvõimalusi. 

Aprillis toimusid ka kohtumised ja arutelud potentsiaalsete suurpartneritega (Tartu Linnavalitsus, Eesti Töötukassa, Muinsuskaitseamet, TTÜ Tartu Kolledž). Aprilli lõpuks valmis sotsiaalse ettevõtluse äriplaan restaureerimiskeskuse rajamiseks Tartu linna.


Restaureerimiskeskuse elluviimine

  • 2014. aasta lõpus sai SRIK Tartu ühendus Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt sotsiaalse ettevõtluse elluviimise taotlusvoorust projektile "Restaureerimiskeskus" toetust 25 000 eurot.

Projekti eesmärk on luua Tartusse restaureerimise praktiseerimise keskus, kus pakutakse koolitusi, meistriga töökoda ja restaureerimisteenust.

Projekt kestab 2014. detsembrist 2015. aasta detsembrini.